Značilnosti programskih vsebin

V šolskem letu 2023/2024 bo v Enoti Kozarje vzgojno-izobraževalno delo potekalo v osmih oddelkih – štirih oddelkih prve starostne skupine, štirih oddelkih druge starostne skupine (dva oddelka sta heterogena).

Z gibanjem in knjigo, od malčka do bralčka

Skozi vsakodnevne dejavnosti in bivanje v vrtcu se bomo strokovni delavci trudili z lastnim zgledom, spoštljivim odnosom in odprtim srcem otrokom nuditi najboljše. Z ustrezno komunikacijo, dobrim sodelovanjem s starši in prepoznavanjem družinskih navad, bomo pripomogli k razvijanju osnovnih vrednot posameznika – k samostojnosti, spoštovanju, prijateljstvu, medsebojni pomoči, ohranjanju zdravja, multikulturalizem. S tem bomo pripomogli k pozitivnemu razmišljanju in oblikovanju primernega odnosa do sebe, drugih in narave. Otrokom želimo podati trdne temelje za oblikovanje osebnosti s pozitivno samopodobo in pozitivnimi značajskimi lastnostmi. Bogastvo različnosti in drugačnosti nas vodijo v vzgojo za vrednote. S poglobljenim sodelovanjem v programu Zmagujemo z vrednotami bomo poleg načrtovanih vsebin programa, spodbujali tudi čuječnost, empatijo in pripadnost.

V okviru programa Miška Nili bere, v katerega bodo na različne načine vključeni vsi otroci, posebej aktivno pa otroci II. starostnega obdobja bomo spodbujali in razvijali bralno kulturo, negovali porajajočo se pismenost ter širili komunikativne zmožnosti pri predšolskih otrocih. V tem kontekstu imamo ob petkih odprta vrata Knjižnice miške Nili, kjer si otroci lahko izposojajo knjige. Organizirali bomo dneve literarnega junaka pri starejših skupinah. Starejše otroke bomo navajali na samostojno pripovedovanje pravljic, pripravili bomo tudi dramatizacije. V treh oddelkih bomo uvedli bralni nahrbtnik, s katerim želimo v bralne aktivnosti vključiti tudi starše. Nekatere dejavnosti bomo načrtovali po načelu NTC učenja (vaje za razvijanje asociativnega razmišljanja in spodbujanja funkcionalnega razmišljanja). Primeri dejavnosti: vaje za prepoznavanje abstraktnih pojmov, predstavljanja, seriacije in klasifikacije ter asociacij in analogij. Za spodbujanje govora bomo v eni skupini izvajali dejavnosti z elementi konvergentne pedagogike in ITG (ploskanje, bobnanje po ritmu, poudarjanje ritma ob kratkih pesmicah, ples in gibanje po glasbi, različen tempo pesmic in glasbe, gibanje po prostoru iz središča ven).Otroke bomo spodbujali tudi s prebiranjem knjig, slikanic in slikovnih enciklopedij oziroma slovarjev. Veliko se bomo pogovarjali, razlagali ob dejavnostih, in spodbujali verbalno in neverbalno komunikacijo ter izražanje. V eni skupini bomo nadaljevali s  Pripovedovalčki – otroci bodo pred spanjem pripovedovali pravljice. Tematske sklope bomo načrtovali tudi okoli slovenskih slikanic, otroških in ljudskih pesmi.

Varstvo kulturne dediščine bomo udejanjili z učenjem in prepevanjem slovenskih ljudskih pesmi, učili se bomo tudi sodelovanja v skupini in krepili vrednote kot so strpnost in prijateljstvo. Pripravljali bomo slovenske tradicionalne jedi in praznovali slovenske praznike. V najmlajših skupinah pa bomo peli slovenske ljudske pesmi in izštevanke. Pozornost bomo namenjali slovenskim praznikom. V starejših skupinah bomo izvajali tematske sklope Po Sloveniji. Raziskovali bomo Slovenijo, spoznavali literarne junake, se učili ljudskih pesmi in plesov ter kulinarike. Načrtovali bomo po tri različne enakovredne dejavnosti, otroci pa bodo izbrali, v kateri bodo sodelovali.

Telovadni dopoldnevi s skrbno načrtovanimi gibalni izzivi se bodo izmenjevali z dopoldnevi socialnih iger in različnih tehnik sproščanja, preko katerih bodo otroci pridobivali osnove zdravega življenjskega sloga in se učili sodelovanja. K temu bomo dodali še kros, rolanje in planinske pohode. V gibalni program Mali sonček bodo vključeni vsi otroci od 2. leta dalje. Jeseni bomo organizirali kros za najstarejše otroke. Spomladi se bodo internega krosa udeležili tudi mlajši, starejši pa se bodo pomerili na krosu v organizaciji ŠD Novinar. Stare starše bomo povabili k projektu Simbioza Giba. V eni skupini bomo izvajali elemente Playness pedagogike, kjer so v ospredje postavljeni gibanje, druženje in zabavanje. Otroci se bodo preizkušali v gibalnih aktivnostih (plazenje, lazenje, skoki, vlečenje, kotaljenje ) in krepili svojo moč, ravnotežje, koordinacijo, natančnost in hitrost. V eni skupini bomo spodbujali razvoj po metodi NTC: gibalni igre z izzivi, hoja in tek po razgibanem terenu, preskakovanje, plazenje, bosonoga hoja, vrtenje okoli svoje osi, skakanje, hoja po črti. V eni skupini bomo izvajali elemente Brain gym, ki preko gibalnih iger spodbujajo razvoj možganov.

V oddelkih prvega starostnega obdobja in v oddelkih, kjer so novinčki bomo nadaljevali s postopnim uvajanjem otroka v vrtec v prisotnosti enega od družinskih članov. Želimo ustvariti pogoje za čim lažji prehod iz domačega okolja v vrtec in oblikovati takšne skupine, v katere bodo otroci radi prihajali in se v njej dobro počutili. Tako bomo lahko vzpostavili boljšo povezanost in gradili zaupanje med vrtcem in družino. Za otroke in starše bomo pripravili različne oblike druženja, da se bo lahko razvila mreža in občutek povezanosti, pripadnosti in možnosti aktivnega sodelovanja v vzgojnem procesu v vrtcu. Spodbujali bomo bivanje na prostem. V ta namen bomo v najmlajših skupinah vse dejavnosti s starši organizirali na prostem (piknik, zaključno srečanje, igre na snegu, pomladna delavnica). Poleg uvajanja v vrtec in navajanja na vrtčevsko rutino, bo imel vsak otrok možnost, da izrazi svoje želje in potrebe. Prednostna področja bodo gibanje, jezik in družba. Posebno pozornost bomo posvečali spodbujanju empatije, saj vemo, da se ta razvija v prvih letih življenja.

Varstvo naravne dediščine bomo v eni skupini udejanjali še posebej na področju uvajanja elementov gozdne pedagogike. Čim pogosteje bomo bivali v gozdu in v to dejavnost vključili tudi starše. Zavedamo se pomembnosti ekološke ozaveščenosti in priprave otrok na neodvisno življenje. Zato bomo tudi letos dejavni na področju eko vrtička incvetličnih gredic. Razvijali bomo čut do narave, veselje do dela z zemljo in razvijali pomembnost samooskrbe. Prav tako pa bomo reciklirali in ustvarjali iz odpadnih materialov ter še nadalje ločevali odpadke. Spoznavali bomo rastlinstvo, se ukvarjali z okoljsko vzgojo, kar bo vsebovalo spoznanja in pridobivanja izkušenj, kako lahko otroci sami in s pomočjo odraslih vplivajo na naravo in kako lahko dejavno prispevamo k varovanju in ohranjanju naravnega okolja. V treh skupinah bomo uvajali elemente gozdne pedagogike v naravi in usvajali gibalne spretnosti.

Velik poudarek bomo namenili skrbi za zdravje in ohranjanju le-tega. Kar bomo udejanjali preko vsakodnevnih dejavnosti, bivanja in gibanja na prostem, gibalnimi dopoldnevi, ustrezno zdravo prehrano in umirjenim prehranjevanjem. Medicinska sestra Majda Šmit iz ZD Vič nas bo obiskala dvakrat in otroke II. starostnega obdobja seznanila z zdravstvenimi vsebinami o skrbi za zdravje in pravilno tehniko umivanja zob. Za starše otrok I. starostnega obdobja pa bo pripravila predavanje o Skrbi za zdravje otrokovih zob.

Skupni Živ žav na koncu leta bomo izkoristili za druženje s starši in medsebojno povezovanje v okviru celotne enote. Starše, dedke in babice bomo povabili tudi na izlete, pohode in razne aktivnosti izven vrtca. Prav tako pa jih bomo povabili v oddelek, da nam prestavijo poklice in druge zanimivosti ter nas spremljajo na naših planinskih pohodih. V okviru projekta Simbioza se bomo skupaj odpravili na potep.

Igralni dnevi bodo še naprej naša stalnica, saj se s prehajanjem otrok med oddelki in sodelovanje v različnih dejavnostih, pripravljenih v posameznem oddelku, krepi otrokova samopodoba, samozavest, samostojnost in občutek pripadnosti tako ožji skupini kot vrtcu v celoti.

V vseh skupinah bomo spremljali otrokov razvoj preko fotografiranja, beleženja in zbiranja otrokovih izdelkov. Izdelali bomo spominske mape, ki bodo vsebovale otrokove izdelke ali utrinke iz življenja v vrtcu.

© VRTEC VIŠKI GAJ 2015 | Piškotki | Izjava o dostopnosti Produkcija: 2digital spletne rešitve