Značilnosti programskih vsebin

Spoštujem sebe, spoštujem tebe 

Poseben poudarek je namenjen otroku, kot aktivnemu, ustvarjalnemu in samostojnemu udeležencu procesa, ki z raziskovanjem, preizkušanjem in možnostjo izbire med različnimi načrtovanimi in spontanimi dejavnostmi  preko igre pridobiva nova znanja. Strokovni delavci stremimo k ustvarjanju in zagotavljanju ustreznih pogojev za zdrav razvoj otrok ter dobrih pogojev za prepoznavanje in vključevanje individualnih, skupinskih razlik in podobnosti. Stremimo k ustvarjanju in zagotavljanju pogojev za sodelovanje ter soodločanje otrok in staršev v življenju in delu vrtca. Skupaj s starši in skupnostjo si delimo odgovornost za pripravo otrok na zahteve in izzive življenja. Naša temeljna naloga je spodbujanje različnih področij razvoja v skladu z zakonitostmi razvojnega obdobja ter značilnostmi posameznega otroka. 

V letošnjem letu je več mlajših otrok, ki prvič vstopajo v vrtec. Oddelki v Enoti Bonifacija so prednostno namenjeni otrokom prvega starostnega obdobja, imamo osem takih oddelkov. Pomemben poudarek bo še posebej na postopnem uvajanju otrok v vrtec in njihovemu prilagajanju na novo okolje. Primarna naloga v skupinah bo čim bolj olajšati prehod iz otrokovega poznanega okolja v novega. Otroci postopoma prihajajo v skupine. Pomemben se nam zdi prvi stik s starši oziroma pogovor z njimi ob prvem srečanju. Za starše si vzamemo dovolj časa za odprto komunikacijo. Strokovni delavci bomo veliko časa namenili spoznavanju otrok in njihovih družinskih navad z upoštevanjem večkulturnosti. Sledili in upoštevali bomo otrokove potrebe in posebnosti ter si prizadevali, da se bo vsak posameznik počutil varnega, ljubljenega, razumljenega in sprejetega. Otroke bomo navajali na samostojnost, na dnevno rutino (prihod in odhod iz vrtca, hranjenje, nega, počitek, prehodi med dejavnostmi) in pravila v skupini. Otroku bomo približali vrtec kot kraj lepih doživetij. 

Velik poudarek bo tudi letos namenjen skrbi za zdravje. To bomo udejanjali v okviru vsakodnevnih dejavnosti. Sodelovali bomo z medicinsko sestro Majdo Šmit iz ZD Vič, ki bo obiskala otroke II. starostne skupine in jim predstavila pomembnost skrbi za zdravje in pravilno tehniko umivanja zob. Za starše I. starostne skupine pa bo pripravila predavanje o skrbi za zdravje otrokovih zob.Nadaljevali bomo z ozaveščanjem o zdravem načinu življenja na področju gibanja in bivanja v naravi, zdravega načina prehranjevanja, pa tudi na ustvarjanju pozitivne klime in dobrega počutja v medsebojnih odnosih. Z otroki se bomo sproščali in se seznanjali z različnimi sprostitvenimi tehnikami ter jogo za otroke. Vsakodnevno bomo zagotovili bivanje, gibanje in raziskovanje na prostem, na svežem zraku - na igrišču, na sprehodih, z najmlajšimi pa v atriju pred igralnico. Sprehode in gibanje bomo izvajali v vseh letnih časih, tudi v rahlem dežju in snegu. Za gibanje bomo včasih uporabili tudi večnamenski prostor – telovadnico v sosednji Enoti Zarja. Sodelovali bomo v programu Mali sonček. S sodelovanjem v projektu Simbioza bomo povezali več generacij in se skupaj gibali. Na igrišču vrtca smo, s pomočjo sofinanciranja MOL, postavili stalno čutno pot, ki jo uporabljamo v toplejših dnevih. Dnevno bomo uporabljali veliko igrišče, ki je travnato in opremljeno z raznovrstnimi igrali. Ima tudi velik hrib, ki ga bomo uporabljali za zahtevnejše gibalne izzive in zimske radosti. Pogosto bomo obiskovali PST in bližnji gozd. Izvajali bomo jogo za otroke. 

Oddelki drugega starostnega obdobja bodo vključeni v celoletni projekt Trajnostna mobilnost. Otroke in njihove starše želimo ozavestiti o pomenu hoje, kolesarjenja in uporabe javnega prevoza v vsakdanjem življenju. 

Spodbujanje in razvijanje bralne kulture bomo uresničevali preko različnih dejavnosti od najmlajših do najstarejših otrok. Sodelovali bomo s knjižnico (bralna značka Ciciuhec), pripravili bralne in knjižne kotičke v igralnicah. Knjige in otroške revije nas bodo spremljale vsak dan. V lepih dnevih bomo izvajali branje pod krošnjami. Za popestritev vsakodnevnih dejavnosti, bomo strokovni delavci poskrbeli z lutkovnimi in igranimi predstavami, ki jih bomo zaigrali sami ali zunanji sodelavci. Uvajati bomo začeli kamišibaj, japonsko tehniko pripovedovanja zgodb. 

Povezanost med otroki in med strokovnimi delavci in večjo participacijo otrok in staršev bomo gradili preko projekta medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje, preko katerega bomo uvajali tudi medkulturne vsebine. Projekt je sofinanciran iz MOL in nam bo omogočil nabavo različnega materiala (knjige, športne pripomočke, glasbene pripomočke) za izvedbo delavnic s starši in starimi starši. Sodelovanje in stik med vrtcem in družino bomo poglabljali tudi preko različnih formalnih in neformalnih oblik srečanj v popoldanskem ali dopoldanskem času (jesenski dan, novoletni sejem, novoletne čajanke, ustvarjalne delavnice, izleti, skupen obisk kulturne ustanove). Starše bomo povabili k prinašanji naravnega in odpadnega materiala za različne dejavnosti. Starše bomo povabili k spremstvu na daljših pohodih in izletih. 

Varstvo naravne in kulturne dediščine bomo udejanjali preko ločevanja odpadkov, čistilne akcije od dnevu zemlje, varčevanja z energijo, vodo in papirjem. Peli bomo ljudske pesmi, plesali in se učili izštevank. Obiskali bomo gledališče, knjižnico in različne kraje po Sloveniji. 

Otroci bodo spoznavali slovenske državne simbole in znane literarne osebnosti iz zgodovine in sedanjosti. V starejših skupinah bodo otroci spoznavali različne kraje v Sloveniji, njihove tipične znamenitosti in značilnosti. Posebej bodo spoznavali mesto Ljubljana. Preko tematskih sklopov, vezanih na Slovenijo, Evropo in svet bomo spodbujali  in razvijali državljansko in kulturno identiteto. Preko vključevanja naših otrok, ki prihajajo iz drugih držav in spoznavanja njihovih kultur bomo vključevali tudi medkulturne vsebine. 

Z intenzivno vključitvijo v program Etika v vzgoji in izobraževanju bomo postavljali temelje za usvajanje vrednot, na katerih temelji sodobna družba. V času vsakodnevnega bivanja v vrtcu bomo otroke navajali na uporabo vljudnostnih izrazov in se igrali socialne igre za razvijanje strpnosti, medsebojnega sodelovanja in prijateljskih odnosov. V dobrodelne namene bomo še naprej zbirali zamaške.

© VRTEC VIŠKI GAJ 2015 | Piškotki Produkcija: Sloway spletne rešitve