Značilnosti programskih vsebin

V šolskem letu 2023/2024 bo v Enoti Bonifacija vzgojno-izobraževalno delo potekalo v devetih oddelkih – sedmih oddelkih prve starostne skupine in dveh oddelkih druge starostne skupine.

Knjiga – moja prijateljica

Otrokom bomo omogočili, da ob knjigi doživljajo ugodje, veselje, zabavo in pridobivajo pozitiven odnos do literature. Starejši otroci se bodo vključili v projekt Ciciuhec. V prvem starostnem obdobju bomo tematsko načrtovali na podlagi izbrane pravljice. Na temo pravljice bomo otrokom omogočili igro, ustvarjanje in rokovanje z zanimivimi materiali, ki jih bomo izdelali sami. Vsakodnevno bomo veliko brali, se seznanjali z novimi slikanicami. Knjiga bo naša sopotnica. Posodobili smo vrtčevsko knjižnico, jo obogatili z novimi knjigami. Uvajali bomo elemente pedagogike Montessori, ki jih vidimo kot učenje za življenje. S tem pristopom želimo otrokom omogočiti boljše pogoje za njihov osebnostni razvoj. Temelj bo opazovanje. Z opazovanjem bomo spoznavali otroke in sledili stopnji razvoja vsakega posameznika. Prostor bomo pripravili tako, da bodo igrače na dosegu otrok, pripravili različne materiale in spodbujali izkustveno učenje.

V letošnjem letu bomo imeli dva oddelka mlajših otrok, ki prvič vstopajo v vrtec. Oddelki v Enoti Bonifacija so prednostno namenjeni otrokom prvega starostnega obdobja, imamo sedem takih oddelkov. Pomemben poudarek bo še posebej na postopnem uvajanju otrok v vrtec in njihovemu prilagajanju na novo okolje. Primarna naloga v skupinah bo čim bolj olajšati prehod iz otrokovega poznanega okolja v novega. Otroci postopoma prihajajo v skupine. Pomemben se nam zdi prvi stik s starši oziroma pogovor z njimi ob prvem srečanju. Za starše si vzamemo dovolj časa za odprto komunikacijo. Strokovni delavci bomo veliko časa namenili spoznavanju otrok in njihovih družinskih navad z upoštevanjem večkulturnosti. Sledili in upoštevali bomo otrokove potrebe in posebnosti ter si prizadevali, da se bo vsak posameznik počutil varnega, ljubljenega, razumljenega in sprejetega. Otroke bomo navajali na samostojnost, na dnevno rutino (prihod in odhod iz vrtca, hranjenje, nega, počitek, prehodi med dejavnostmi) in pravila v skupini. Vključevali se bomo v igro z otroki in jim nudili dovolj časa in možnosti za vključevanje in sodelovanje v različnih situacijah. Otroku bomo približali vrtec kot kraj lepih doživetij. Z uporabo elementov Montessori pedagogike bodo otroci opazovali in posnemali odrasle pri različnih opravilih. Posebno pozornost bomo namenili tednu otroka in pripravili veliko zanimivih dejavnosti na temo Zakaji in zatoji radovednosti.

Velik poudarek bo tudi letos namenjen skrbi za zdravje. To bomo udejanjali v okviru vsakodnevnih dejavnosti. Sodelovali bomo z medicinsko sestro Majdo Šmit iz ZD Vič, ki bo obiskala otroke II. starostne skupine in jim predstavila pomembnost skrbi za zdravje in pravilno tehniko umivanja zob. Nadaljevali bomo z ozaveščanjem o zdravem načinu življenja na področju gibanja in bivanja v naravi, zdravega načina prehranjevanja, pa tudi na ustvarjanju pozitivne klime in dobrega počutja v medsebojnih odnosih. Z otroki se bomo sproščali in se seznanjali z različnimi sprostitvenimi tehnikami ter jogo za otroke. Vsakodnevno bomo zagotovili bivanje, gibanje in raziskovanje na prostem, na svežem zraku - na igrišču, na sprehodih, z najmlajšimi pa v atriju pred igralnico. Otroci potrebujejo veliko prostora za gibanje, zato uporabljamo tudi manjšo telovadnico, hodnik in prazni igralnici. Sprehode in gibanje bomo izvajali v vseh letnih časih, tudi v rahlem dežju in snegu. Sodelovali bomo v programu Mali sonček. S sodelovanjem v projektu Simbioza bomo povezali več generacij in se skupaj gibali. Dnevno bomo uporabljali veliko igrišče, ki je travnato in opremljeno z raznovrstnimi igrali. Ima tudi velik hrib, ki ga bomo uporabljali za zahtevnejše gibalne izzive in zimske radosti. Pogosto bomo obiskovali PST in bližnji gozd. Vključevali bomo elemente Montessori pedagogike, predvsem pri razvijanju grobe motorike. Dve skupini se bosta vključili v projekt Živim zdravo.

Spodbujanje in razvijanje bralne kulture bomo uresničevali preko različnih dejavnosti od najmlajših do najstarejših otrok. Knjiga – moja prijateljica je naše vodilo enote, ki mu bodo sledili skozi celo leto. Sodelovali bomo s knjižnico (bralna značka Ciciuhec), pripravili bralne in knjižne kotičke v igralnicah. Knjige in otroške revije nas bodo spremljale vsak dan. Za popestritev vsakodnevnih dejavnosti, bomo strokovni delavci poskrbeli z lutkovnimi in igranimi predstavami, ki jih bomo zaigrali sami ali zunanji sodelavci. Izvajali bomo kamišibaj, japonsko tehniko pripovedovanja zgodb. V eni skupini bomo izvedli bralni nahrbtnik. S tem bomo spodbujali družinsko branje. V nekaterih skupinah bomo uvajali elemente Montessori pedagogike (posebno pripravo knjižnega kotička, razvijanje grobe in fine motorike, dejavnosti za razvijanje predpisalnih in predbralnih sposobnosti). V vsakdanje dogodke in življenje bomo vključevali pristop NTC, ki omogoča problemsko in sodelovalno učenje. Otrokom bomo postavljali odprta vprašanja iz vseh področij dejavnosti. Pripravili slikopise za pripovedovanje zgodb.

Iz odpadnega in  naravnega materiala bomo izdelovali didaktične igrače po metodi Montessori. Otroci bodo opazovali ali sami izdelovali svoje igrače in se naučili pravilne uporabe. Igrače bodo vključevale natikanje, sestavljanje, nizanje, vstavljanje, razvrščanje, prelaganje, delo s pinceto, šivanje.

Povezanost med otroki in med strokovnimi delavci bomo gradili preko projekta sprejemanje drugačnosti, preko katerega bomo uvajali tudi medkulturne vsebine. Učimo se drug od drugega, s spoštovanjem in zanimanjem sprejemamo otroke tujce. Sodelovanje in stik med vrtcem in družino bomo poglabljali tudi preko različnih formalnih in neformalnih oblik srečanj v popoldanskem ali dopoldanskem času (jesenski dan, novoletni sejem, ustvarjalne delavnice, Bonifacijada). Starše bomo povabili k prinašanji naravnega in odpadnega materiala za različne dejavnosti. Starše bomo povabili k spremstvu na daljših pohodih in izletih.

Varstvo naravne in kulturne dediščine bomo udejanjali preko ločevanja odpadkov, varčevanja z energijo, vodo in papirjem. Peli bomo ljudske pesmi, plesali in se učili izštevank. Obiskali bomo gledališče, knjižnico, se udeležili vrtca v naravi v Zgornjih Gorjah in nekatere kraje po Sloveniji.

Otroci bodo spoznavali slovenske državne simbole in znane literarne osebnosti iz zgodovine in sedanjosti. V starejših skupinah bodo otroci spoznavali različne kraje v Sloveniji, njihove tipične znamenitosti in značilnosti. Preko tematskih sklopov, vezanih na Slovenijo in življenje po svetu, bomo spodbujali  in razvijali državljansko in kulturno identiteto. Preko vključevanja naših otrok, ki prihajajo iz drugih držav in spoznavanja njihovih kultur bomo vključevali tudi medkulturne vsebine.

Z intenzivno vključitvijo v program Zmagujemo z vrednotami bomo postavljali temelje za usvajanje vrednot, na katerih temelji sodobna družba. V času vsakodnevnega bivanja v vrtcu bomo otroke navajali na uporabo vljudnostnih izrazov in se igrali socialne igre za razvijanje strpnosti, medsebojnega sodelovanja in prijateljskih odnosov. V dobrodelne namene bomo še naprej zbirali zamaške. Temeljni področji dela bosta 'humanost' in 'univerzalizem'.

© VRTEC VIŠKI GAJ 2015 | Piškotki | Izjava o dostopnosti Produkcija: 2digital spletne rešitve