Značilnosti programskih vsebin

Gibam, skačem, se igram – veliko novega spoznam 

Igra otroku pomaga premagati oviro, ki je zanj nepremostljiva. Omogoča mu različno reševanje istih problemov, zagotavlja motivacijo za delo in je zato v organiziranih oblikah vadbe nepogrešljiva. Strokovni delavci bomo gibanje skozi igro povezovali z drugimi področji, otroci pa bodo ob tem spoznavali nove stvari in utrjevali že usvojena znanja. Gibanje je pomembno za razvoj intelektualnih sposobnosti, pri socialnem in emocionalnem razvoju. Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša kaj zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Z gibanjem raziskuje, spoznava in dojema svet okrog sebe. Otroke bomo spodbujali v igre, kjer je veliko gibanja, potrebno upoštevanje pravil, sodelovanje, razvijanje koordinacije, ravnotežja, moči, natančnosti, hitrosti in prstnih spretnosti.

Spodbujali bomo otrokovo lastno aktivnost in spodbujali interes za ohranjanje kulturne dediščine preko razvijanja spretnosti raziskovanja, opazovanja, prepoznavanja, razlikovanja in razvrščanja. Pomembno se nam zdi, da otroci spoznajo svoje bližnje in širše družbeno okolje, saj bodo lahko le na ta način z njim sodelovali, vplivali nanj in ga kasneje tudi aktivno spreminjali. Spoznavali bomo kulinariko v Sloveniji (kuhinjo naših babic in prababic), obiskali knjižnico, gledališče, galerijo, primerjali arhitekturo nekoč in danes (gradovi, stare hiše, moderne zgradbe) ter izvajali interne projekte na to temo. Pri najmlajših bomo pričeli s spoznavnjem ljudskih pesmi, rajalnih in plesnih iger. Spoznavali bomo življenje otrok sveta preko glasbe. V eni skupini se bodo aktivno vključili v dejavnosti v sklopu Evropskega leta kulturne dediščine, še posebej intenzivno bodo dejavnosti izvajali v Tednu kulturne dediščine.

Otroke želimo ustrezno opremiti in pripraviti na življenje s spretnostmi in znanji, ki jih bodo nadgrajevali in se razvijali v celovito osebnost. Veliko pozornosti bomo namenili socializaciji, navajanju na samostojnost in postavljanju temeljev družbe - vzgoji za vrednote. S pomočjo socialnih iger, medgeneracijskega druženja, dnevov odprtih vrat, ustrezne otroške literature in pogovora bomo razvijali vrednote, kot so prijateljstvo, resnicoljubnost, sodelovanje, delavnost, spoštljivost, razvijali ustrezen odnos do narave in okolja, spoznavali pravila lepega vedenja. Aktivno bomo izvajali program Etika in vrednote. V treh skupinah bomo pripravili teden brez igrač, kjer bodo otroci iz odpadnih materialov izdelovali družabne igre. Učili se bodo tudi igre, ki so se jih igrali babice in dedki. Posebej bomo obeležili praznovanje Tedna otroka in se osredinili na pomen kvalitetnega preživljanja prostega časa.

Gibanje ima pomembno vlogo pri telesnem, intelektualnem, čustvenem in socialnem razvoju otroka. Zato bosta gibanje in bivanje na prostem stalnica vsakdanjega dnevnega ritma življenja otrok v vrtcu. To pa bomo še dodatno podkrepili s sodelovanjem v gibalnem programu Mali sonček, z gibalnimi uricami v telovadnici in zunaj, z izleti v naravo, sprehodi po bližnji in daljni okolici, z bivanjem na igrišču ob vrtcu, sprostitvenimi dejavnostmi, umirjanju, sproščanju, zdravi prehrani, tišini, počitku, čustveni inteligenci, razvijanju čutnega doživljanja narave. Uvajali bomo jogo za otroke. Družili se bomo tudi medgeneracijsko, z babicami, dedki in društvom upokojencev ter izvedli pohode treh generacij. Ena skupina bo sodelovala v Evropskem tednu mobilnosti. Ena skupina bo sodelovala s tremi vrtci v skupnem projektu z namenom razvijanja veselja do gibanja. Razvijali bomo tudi zavedanje o zdravem načinu življenja. Strokovni delavci, otroci in starši se bomo ozaveščali o zdravem načinu življenja in ohranjanju zdravja ter nova znanja in spoznanja vnašali v vsakdanje življenje. Obiski medicinske sestre iz ZD Vič, Majde Šmit pa bodo pripomogli k navajanju na ustrezno higieno ter ustno nego. Za starše I. starostnega obdobja bo pripravila predavanje o Skrbi za zdravje otrokovih zob. V nekaterih oddelkih bomo nadaljevali z vpeljevanjem posameznih segmentov načel konvergentne pedagogike. Predvsem izraz telesa ob glasbi kot osnovna dejavnost za uglaševanje skupine in razvoj posameznika kot pomembnega člana skupine. Gibanje bo tudi prednostna naloga v oddelkih prvega starostnega obdobja, letos bomo v Enoti Zarja imeli tri takšne oddelke. Otroci se bodo preko igre učili gibati in se z gibanjem učili.
K negovanju porajajoče se pismenosti ter spodbujanju in razvijanju bralne kulture bomo strokovni delavci v različnih oddelkih in starostnih obdobjih pristopili na različne načine:

  • Z izbranim izborom otroških knjig, slikanic in ostale otroške literature ter bralnimi uricami v vrtcu;
  • Ciciuhec – bralna značka za predšolske otroke in pravljične urice v sodelovanju s Knjižnico Prežihov Voranc na Viču;
  • Z igranimi lutkovnimi predstavami v izvedbi strokovnih delavk ali zunanjih izvajalcev – oz. obiski v Lutkovnem gledališču Ljubljana;
  • S knjižnimi kotički v igralnicah;
  • Z obeleženjem Evropskega dneva jezikov;
  • Preko obogatitvene dejavnosti ''Lutka na obisku'' pri najmlajših otrocih;
  • Preko bralnih minutk;
  • Z bralnim nahrbtnikom;
  • Preko globalnega usvajanja branja in pisanja po konvergentni pedagogiki.

Razvijali bomo predbralne in predpisalne spretnosit (igre z glasovi, slušno prepoznavanje glasov, izrazni ples ob glasbi, delo s plakati, razvijanje grafomotorike in finomotorike, orientacije na sebi in listu).
Ena izmed tehnik pripovedovanja zgodb in pravljic ob slikah na malem odru je japonska oblika Kamišibaj, s katero bomo popestrili uprizoritveno umetnost.

Varstvo naravne dediščine in ekološko zavest bomo razvijali preko ločevanja odpadkov ter razvijali ustrezen odnos do sebe, drugih in narave. Varčevali bomo z vodo in papirjem. Prav tako bomo še nadalje skrbeli in se seznanjali s samooskrbo zelenjave, sadja in zelišč na lastnem eko vrtu, ki smo ga uredili na delu našega igrišča. Poudarek bo na celotnem predelovalnem krogu rastlin, od kalitve in rasti v lončkih, do presajanja v visoke grede in uporabe. Na tem področju bomo izvajali tudi interne projekte. Starejše skupine bodo sodelovale pri urejanju vrtčevskega igrišča. Pripravili bomo akcijo teden brez igrač.

Praznovanje različnih praznikov v oddelku bo osnova za spodbujanje državljanske in kulturne identitete. Prav tako bomo v starejših skupinah spoznavali Slovenijo in svet. Spoznavali bomo celine in raziskovali, kako živijo otroci v drugih delih sveta, pri čemer se bomo dotaknili tudi njihove kulture, načina življenja ter primerjali z nami. Otroci, ki prihajajo iz drugih držav ali drugačnega kulturnega okolja nam bodo predstavili svojo kulturo. Na ta način bomo vključevali multikulturne vsebine.

Posebej namenjamo veliko pozornost sodelovanju s starši in družino - starši, sorojenci in starimi starši. Tako na roditeljskih sestankih, govorilnih urah, ustvarjalnih delavnicah, nastopih, predstavitvah, obiskih staršev v oddelkih, izletih kot tudi v okviru različnih izobraževanj za starše, ki jih bomo organizirali v našem vrtcu. Poudarek bo tudi na medgeneracijskih druženjih.

© VRTEC VIŠKI GAJ 2015 | Piškotki Produkcija: Sloway spletne rešitve