Značilnosti programskih vsebin

Gibam, skačem, se igram – veliko novega spoznam 

Igra otroku pomaga premagati oviro, ki je zanj nepremostljiva. Omogoča mu različne realizacije istih problemov, zagotavlja motivacijo za delo in je zato v organiziranih oblikah vadbe nepogrešljiva. Strokovni delavci bomo gibanje skozi igro povezovali z drugimi področji, otroci pa bodo ob tem spoznavali nove stvari in utrjevali že usvojena znanja. Gibanje je pomembno za razvoj intelektualnih sposobnosti, pri socialnem in emocionalnem razvoju. Otroke bomo spodbujali v igre, kjer je potrebno upoštevanje pravil, sodelovanje, razvijanje koordinacije, veliko gibanja, ravnotežja, moči, natančnosti, hitrosti in prstnih spretnosti. Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša kaj zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Z gibanjem raziskuje, spoznava in dojema svet okrog sebe. 

Spodbujali bomo otrokovo lastno aktivnost in spodbujali interes za ohranjanje kulturne dediščine preko razvijanja spretnosti raziskovanja, opazovanja, prepoznavanja, razlikovanja in razvrščanja. Pomembno se nam zdi, da otroci spoznajo svoje bližnje in širše družbeno okolje, saj bodo lahko le na ta način z njim sodelovali, vplivali nanj in ga kasneje tudi aktivno spremljali. Spoznavali bomo kulinariko v Sloveniji (kuhinjo naših babic in prababic), obiskali knjižnico, gledališče, muzej. Pri najmlajših bomo pričeli s spoznavanjem ljudskih pesmi, rajalnih in plesnih iger. 

Otroke želimo ustrezno opremiti in pripraviti na življenje s spretnostmi in znanji, ki jih bodo nadgrajevali in se razvijali v celovito osebnost. Veliko pozornosti bomo namenili socializaciji, navajanju na samostojnost in postavljanju temeljev družbe - vzgoji za vrednote. S pomočjo socialnih iger, medgeneracijskega druženja, dnevov odprtih vrat, ustrezne otroške literature in pogovora bomo razvijali vrednote, kot so prijateljstvo, resnicoljubnost, sodelovanje, delavnost, spoštljivost, odnos do narave in okolje in otroški bonton. Aktivno bomo izvajali program Etika in vrednote. Posebej bomo obeležili praznovanje Tedna otroka in se osredotočili na pomen otrokovih pravic. V dveh najstarejših skupinah bomo preko internega projekta spoznavali in sprejemali drugačnost in se učili skupaj graditi strpno družbo. Spoznavali bomo tudi dosežke ljudi z različnimi motnjami, otroke s posebnimi potrebami ter pse vodnike, ki imajo pozitiven učinek na ljudi.

Gibanje ima pomembno vlogo pri telesnem, intelektualnem, čustvenem in socialnem razvoju otroka. Zato bosta gibanje in bivanje na prostem stalnica vsakdanjega dnevnega ritma življenja otrok v vrtcu. To pa bomo še dodatno podkrepili s sodelovanjem v gibalnem programu Mali sonček, z gibalnimi uricami v telovadnici in zunaj, z izleti v naravo, sprehodi po bližnji in daljni okolici (PST), z bivanjem na igrišču ob vrtcu, sprostitvenimi dejavnostmi, umirjanju, sproščanju, zdravi prehrani, tišini, počitku, čustveni inteligenci, razvijanju čutnega doživljanja narave. Uvajali bomo jogo za otroke in tibetančke. Družili se bomo tudi medgeneracijsko, z babicami, dedki in društvom upokojencev ter izvedli pohode treh generacij. Ena skupina bo sodelovala v projektu Trajnostna mobilnost, v katerega bomo povabili tudi starše. Razvijali bomo tudi zavedanje o zdravem načinu življenja. Strokovni delavci, otroci in starši se bomo ozaveščali o zdravem načinu življenja in ohranjanju zdravja ter nova znanja in spoznanja vnašali v vsakdanje življenje. Obiski medicinske sestre iz ZD Vič, Majde Šmit pa bodo pripomogli k navajanju na ustrezno higieno ter ustno nego. Za starše I. starostnega obdobja bo pripravila predavanje o Skrbi za zdravje otrokovih zob. V dveh oddelkih bomo izvedli program prve pomoči v organizaciji Rdečega križa. V nekaterih oddelkih bomo nadaljevali z vpeljevanjem posameznih segmentov načel konvergentne pedagogike. Predvsem izraz telesa ob glasbi kot osnovna dejavnost za uglaševanje skupine in razvoj posameznika kot pomembnega člana skupine. Gibanje bo tudi prednostna naloga v oddelkih prvega starostnega obdobja. Otroci se bodo preko igre učili gibati in se z gibanjem učili. V načrtovanje dejavnosti bomo vključili načela NTC učenja in Playness pedagogike. 

K negovanju porajajoče se pismenosti ter spodbujanju in razvijanju bralne kulture bomo strokovni delavci v različnih oddelkih in starostnih obdobjih pristopili na različne načine:

  • Z izbranim izborom otroških knjig, slikanic in ostale otroške literature ter bralnimi uricami v vrtcu;
  • Ciciuhec – bralna značka za predšolske otroke in pravljične urice v sodelovanju s Knjižnico Prežihov Voranc na Viču;
  • Z igranimi lutkovnimi predstavami v izvedbi strokovnih delavk ali zunanjih izvajalcev – oz. obiski v Lutkovnem gledališču Ljubljana;
  • S knjižnimi kotički v igralnicah;
  • Z obeleženjem Evropskega dneva jezikov;
  • Preko obogatitvene dejavnosti ''Lutka na obisku'' pri najmlajših otrocih;
  • Preko bralnih minutk;
  • Z bralnim nahrbtnikom;
  • Preko globalnega usvajanja branja in pisanja po konvergentni pedagogiki;
  • Preko dejavnosti, načrtovanih po načelih NTC. 

Razvijali bomo predbralne in predpisalne spretnosti (igre z glasovi, slušno prepoznavanje glasov, izrazni ples ob glasbi, delo s plakati, razvijanje grafomotorike in fino motorike, orientacije na sebi in listu). 

Ena izmed tehnik pripovedovanja zgodb in pravljic ob slikah na malem odru je japonska oblika Kamišibaj, s katero bomo popestrili uprizoritveno umetnost. 

Varstvo naravne dediščine in ekološko zavest bomo razvijali preko ločevanja odpadkov ter razvijali ustrezen odnos do sebe, drugih in narave. Varčevali bomo z vodo in papirjem. Prav tako bomo še nadalje skrbeli in se seznanjali s samooskrbo zelenjave, sadja in zelišč na lastnem eko vrtu, ki smo ga uredili na delu našega igrišča. Poudarek bo na celotnem predelovalnem krogu rastlin, od kalitve in rasti v lončkih, do presajanja v visoke grede in uporabe. 

Praznovanje različnih praznikov v oddelku bo osnova za spodbujanje državljanske in kulturne identitete. Otroci in starši, ki prihajajo iz drugih držav ali drugačnega kulturnega okolja nam bodo predstavili svojo kulturo. Spoznavali bomo državne simbole, obeleževali kulturne praznike in pomembne osebnosti s področja kulture. Na ta način bomo vključevali multikulturne vsebine. 

Posebej namenjamo veliko pozornost sodelovanju s starši in družino - starši, sorojenci in starimi starši. Tako na roditeljskih sestankih, govorilnih urah, ustvarjalnih delavnicah, nastopih, predstavitvah, obiskih staršev v oddelkih, izletih kot tudi v okviru različnih izobraževanj za starše, ki jih bomo organizirali v našem vrtcu. Poudarek bo tudi na medgeneracijskih druženjih.

© VRTEC VIŠKI GAJ 2015 | Piškotki Produkcija: Sloway spletne rešitve