Značilnosti programskih vsebin

V šolskem letu 2023/2024 bo v Enoti Zarja vzgojno-izobraževalno delo potekalo v 11 oddelkih – štirih oddelkih prve starostne skupine in sedmih oddelkih druge starostne skupine (dva oddelka sta heterogena).

Več igre, več znanja, več možnosti
Igra otroku pomaga premagati oviro, ki je zanj nepremostljiva. Omogoča mu različne realizacije istih problemov in zagotavlja motivacijo za delo. Strokovni delavci bomo gibanje skozi igro povezovali z drugimi področji, otroci pa bodo ob tem spoznavali nove stvari in utrjevali že usvojena znanja. Otroke bomo spodbujali v igre, kjer je potrebno upoštevanje pravil, sodelovanje, razvijanje koordinacije, veliko gibanja, ravnotežja, moči, natančnosti, hitrosti in prstnih spretnosti. Pozornost bomo namenili dejavnostih, kjer bodo otroci deležni mnogih izzivov za razvoj mišljenja, sodelovanja, raziskovanja, spoznavanja in ustvarjanja. Otrokom bomo ponudili različne materiale ter zanimive izzive, kjer bodo samostojno spoznavali, opazovali in se igrali z nestrukturiranim materialom, naravnim materialom, kartonskimi škatlami, tulci, blagom. Vnašali bomo elemente Montessori pedagogike, izdelovali bomo igrače in oblikovali kotičke. Igra kot notranja potreba otrok je ključni faktor programa NTC, ki ga bomo vključevali. Učenje po NTC sestavljajo različne igre za otroke, ki temeljijo na spoznanjih o razvoju in delovanju možganov.
Spodbujali bomo otrokovo lastno aktivnost in spodbujali interes za ohranjanje kulturne dediščine preko razvijanja spretnosti raziskovanja, opazovanja, prepoznavanja, razlikovanja in razvrščanja. Pomembno se nam zdi, da otroci spoznajo svoje bližnje in širše družbeno okolje, saj bodo lahko le na ta način z njim sodelovali, vplivali nanj in ga kasneje tudi aktivno spremljali. Obiskali bomo knjižnico, gledališče, muzej, galerijo. Pri najmlajših bomo pričeli s spoznavanjem ljudskih pesmi, rajalnih in plesnih iger. Ogledali si bomo različne kraje po Sloveniji. Najstarejši bodo sodelovali v projektu Z igro do prvih turističnih korakov, na temo Jezik ve, kaj in kje se dobro je.
Dejavni bomo tudi na področju umetnosti. Izvajali bomo obogatitveno dejavnost Slikarske urice, ki je sofinancirana iz MOL. Nekatere skupine se bodo prijavile na likovni natečaj Bodi umetnik.
Otroke želimo ustrezno opremiti in pripraviti na življenje s spretnostmi in znanji, ki jih bodo nadgrajevali in se razvijali v celovito osebnost. Veliko pozornosti bomo namenili socializaciji, navajanju na samostojnost in postavljanju temeljev družbe - vzgoji za vrednote. Najpomembnejši je zgled. S pomočjo socialnih iger, medgeneracijskega druženja, ustrezne otroške literature in pogovora bomo razvijali vrednote, kot so prijateljstvo, resnicoljubnost, sodelovanje, delavnost, spoštljivost, odnos do narave in okolja in otroški bonton. Aktivno bomo izvajali program Zmagujemo z vrednotami. Posvetili se bomo humanosti in univerzalizmu kot dvema stebroma za razvoj sodobne družbe. Posebej bomo obeležili praznovanje Tedna otroka in se osredotočili na vse 'zakaje' in 'zatoje' radovednosti.
Gibanje ima pomembno vlogo pri telesnem, intelektualnem, čustvenem in socialnem razvoju otroka. Zato bosta gibanje in bivanje na prostem stalnica vsakdanjega dnevnega ritma življenja otrok v vrtcu. To pa bomo še dodatno podkrepili s sodelovanjem v gibalnem programu Mali sonček, z gibalnimi uricami v telovadnici in zunaj, z izleti v naravo, sprehodi po bližnji in daljni okolici (PST), z bivanjem na igrišču ob vrtcu, sprostitvenimi dejavnostmi, umirjanju, sproščanju, zdravi prehrani, tišini, počitku, čustveni inteligenci, razvijanju čutnega doživljanja narave. Uvajali bomo zvočno masažo z jogo za otroke. V dveh skupinah se bomo posebej gibali v letni čas. Razvijali bomo zavedanje o zdravem načinu življenja. Strokovni delavci, otroci in starši se bomo ozaveščali o zdravem načinu življenja in ohranjanju zdravja ter nova znanja in spoznanja vnašali v vsakdanje življenje. Obiski medicinske sestre iz ZD Vič, Majde Šmit pa bodo pripomogli k navajanju na ustrezno higieno ter ustno nego. V nekaterih oddelkih bomo nadaljevali z vpeljevanjem posameznih segmentov načel konvergentne pedagogike in ITG. Predvsem izraz telesa ob glasbi kot osnovna dejavnost za uglaševanje skupine in razvoj posameznika kot pomembnega člana skupine. Gibanje bo tudi prednostna naloga v oddelkih prvega starostnega obdobja. Otroci se bodo preko igre učili gibati in se z gibanjem učili. Uvajali bomo sproščanje s pomočjo zvokov inštrumentov. Prostore bomo redno zračili in čim več vodenih dejavnosti preselili na prosto. Izvajali bomo obogatitvene dejavnosti na temo gibanja. V dveh skupinah bomo vpeljevali Playness pedagogiko, ki spodbuja srčnost, strpnost, sodelovanje in skozi gibalne zgodbe omogoča usvajanje gibalnih elementov ter uživanje v gibanju. Tekmovalnosti ni, važno je sodelovanje.
K negovanju porajajoče se pismenosti ter spodbujanju in razvijanju bralne kulture bomo strokovni delavci v različnih oddelkih in starostnih obdobjih pristopili na različne načine:

 • Z izbranim izborom otroških knjig, slikanic in ostale otroške literature ter bralnimi uricami v vrtcu;
 • Ciciuhec – bralna značka za predšolske otroke in pravljične urice v sodelovanju s Knjižnico Prežihov Voranc na Viču;
 • Z igranimi lutkovnimi predstavami v izvedbi strokovnih delavk ali zunanjih izvajalcev – oz. obiski v Lutkovnem gledališču Ljubljana;
 • S knjižnimi kotički v igralnicah;
 • S knjižnimi zaboji v igralnicah;
 • Pripovedovanje zgodb – kamišibaj;
 • Z obeleženjem Evropskega dneva jezikov;
 • Z obogatitveno dejavnostjo Na krilih besed;
 • Preko globalnega usvajanja branja in pisanja po konvergentni pedagogiki;
 • Izdelavo knjige Naša knjiga o poklicih (oddelki 5 – 6)
 • Preko dejavnosti, načrtovanih po načelih NTC (slikopisi, miselni izzivi).

   

Razvijali bomo predbralne in predpisalne spretnosti (igre z glasovi, slušno prepoznavanje glasov, izrazni ples ob glasbi, delo s plakati, razvijanje grafomotorike in fino motorike, orientacije na sebi in listu). Uporabili bomo metodo NTC.

Varstvo naravne dediščine in ekološko zavest bomo razvijali preko ločevanja odpadkov ter razvijali ustrezen odnos do sebe, drugih in narave. Varčevali bomo z vodo in papirjem. Izvajali bomo projekt Od malih nog – ekolog.
Praznovanje različnih praznikov v oddelku bo osnova za spodbujanje državljanske in kulturne identitete. Otroci in starši, ki prihajajo iz drugih držav ali drugačnega kulturnega okolja nam bodo predstavili svojo kulturo. Spoznavali bomo državne simbole, obeleževali kulturne praznike in pomembne osebnosti s področja kulture. Na ta način bomo vključevali multikulturne vsebine. Sodelovali bomo na Evropskem tednu mobilnosti. Preko internih projektov bomo spoznavali stare predmete in njihove zgodbe.
Posebej namenjamo veliko pozornost sodelovanju s starši in družino - starši, sorojenci in starimi starši. Tako na roditeljskih sestankih, govorilnih urah, ustvarjalnih delavnicah, nastopih, jesenskem dnevu, zaključni prireditvi, predstavitvah, obiskih staršev v oddelkih, izletih kot tudi v okviru različnih izobraževanj za starše, ki jih bomo organizirali v našem vrtcu.

© VRTEC VIŠKI GAJ 2015 | Piškotki | Izjava o dostopnosti Produkcija: 2digital spletne rešitve