Plačilo programa

Cena programov predšolske vzgoje je določena s Sklepom o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše, objavljen v Uradnem listu RS, št. 100/2023 z dne 29. 9. 2023 (začetek veljave: 1. 10. 2023) in znaša za I. starostno obdobje 732,00 €, II. starostno obdobje 531,00 €, kombinirane oddelke 566,00 € in oddelke 3-4 leta 558,00 €.

Višino plačila staršev pa določa Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. št. 62/1040/1140/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/1356/13 – ZŠtip-1, 99/1314/15 – ZUUJFO, 57/1590/1538/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/1661/17 – ZUPŠ, 75/1777/1847/19189/20 – ZFRO, 54/22 – ZUPŠ-1 in 76/23 – ZŠolPre-1B).
Starši oddajo vlogo pri krajevno pristojnem centru za socialno delo. Višina plačila se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo. Lestvico plačilnih razredov določa 9 dohodkovnih razredov, pri čemer je 1. dohodkovni razred oproščen plačila vrtca, 9. dohodkovni razred pa predstavlja plačilo 77% cene programa.
 

Če o otrokovi odsotnosti starši obvestite vrtec do devete ure zjutraj, znižamo ceno programa za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem.

 

LESTVICA PLAČIL STARŠEV ZA PROGRAMA VRTCA OD 1. 10. 2023 - REZIDENTI MOL

LESTVICA PLAČIL STARŠEV ZA PROGRAME VRTCA OD 1. 10. 2023 - DRUGE OBČINE

 

PLAČEVANJE OSKRBNINE S TRAJNIKOM

Obrazec Soglasje za SEPA direktno obremenitev natisnete in izpolnjenega prinesete na upravo vrtca na Reški 31.

© VRTEC VIŠKI GAJ 2015 | Piškotki | Izjava o dostopnosti Produkcija: 2digital spletne rešitve