Plačilo programa

Cena programov predšolske vzgoje je določena s Sklepom o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji (Ur. l. RS št. 46/2019) in znaša za I. starostno obdobje 576,00 €, II. starostno obdobje 418,00 €, kombinirane oddelke 446,00 € in oddelke 3-4 leta 439,00 €.

Višino plačila staršev pa določa Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. št. 62/10, 40/11, 40/12-ZUJF57/12-ZPCP-2D14/1356/13-ZŠtip-1, 99/1314/1557/1590/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/1661/17 - ZUPŠ in 75/17). Starši oddajo vlogo pri krajevno pristojnem centru za socialno delo. Višina plačila se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo. Lestvico plačilnih razredov določa 9 dohodkovnih razredov, pri čemer je 1. dohodkovni razred oproščen plačila vrtca, 9. dohodkovni razred pa predstavlja plačilo 77% cene programa. 

Če o otrokovi odsotnosti starši obvestite vrtec do devete ure zjutraj, znižamo ceno programa za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem.

 

LESTVICA PLAČIL STARŠEV ZA PROGRAMA VRTCA - REZIDENTI MOL

LESTVICA PLAČIL STARŠEV ZA PROGRAME VRTCA - DRUGE OBČINE

 

PLAČEVANJE OSKRBNINE S TRAJNIKOM

Obrazec Soglasje za SEPA direktno obremenitev natisnete in izpolnjenega prinesete na upravo vrtca na Reški 31.

© VRTEC VIŠKI GAJ 2015 | Piškotki | Izjava o dostopnosti Produkcija: Sloway spletne rešitve