Cena programa

Cena programov predšolske vzgoje je določena s Sklepom o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji (Ur. l. RS št. 57/2012) in znaša za I. starostno obdobje 485,00 €, II. starostno obdobje 346,00 € in oddelke 3-4 ter kombinirane oddelke 379,00 €.

Višino plačila staršev pa določa Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12-ZUJF57/12-ZPCP-2D14/1356/13-ZŠtip-1, 99/1314/1557/1590/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/1661/17 - ZUPŠ in 75/17). Starši oddajo vlogo pri krajevno pristojnem centru za socialno delo.

LESTVICA PLAČIL STARŠEV ZA PROGRAME VRTCA - REZIDENTI MOL

LESTVICA PLAČIL STARŠEV ZA PROGRAME VRTCA - DRUGE OBČINE

© VRTEC VIŠKI GAJ 2015 | Piškotki Produkcija: Sloway spletne rešitve