Program

Program v vrtcu je prilagojen razvoju otroka, saj imajo otroci prve starostne skupine (od prvega do tretjega leta starosti) drugačne potrebe kot otroci druge starostne skupine (od tretjega leta do vstopa v šolo). Največ oddelkov je homogenih, kar pomeni, da so v njih otroci, ki se po starosti razlikujejo za največ eno leto. Nekaj oddelkov je heterogenih, kar pomeni, da so v njih otroci, ki so po starosti eno, dve ali celo tri leta narazen. Včasih pa oblikujemo tudi kombinirane oddelke, v katerih so otroci obeh starostnih skupin, največkrat so to oddelki v katerih so vključeni otroci od 2 do 4 let starosti. Takšni oddelki so po svojem ustroju bolj podobni družinam. V letošnjem šolskem letu kombiniranih oddelkov nimamo. 

Program izvajamo od ponedeljka do petka skozi vse leto. Začne se s prihodom prvega otroka v vrtec in se zaključi, ko odidejo iz vrtca vsi otroci. Tak celodnevni program traja od šest do devet ur. Za zdrav otrokov čustven razvoj je najprimerneje, če je v vrtcu manj kot devet ur, ostali čas pa preživi v krogu družine. 

V vseh treh enotah izvajamo program javnega vrtca, ki je zasnovan na ciljih in smernicah predpisanega nacionalnega programa (Kurikulum za vrtce), skupnih izhodiščih Vrtca Viški gaj in značilnostih programskih vsebin posamezne enote. 

Vzgojno delo poteka prek spontanih in vodenih dejavnosti, ki jih načrtujemo in izvajamo v skladu z interesi otrok, ritmi v naravi ter kulturo in tradicijo okolja v katerem živimo. Osnova vsem dejavnostim je igra, ki je za otroka najbolj naraven način učenja; odkrivanja sveta in svojega mesta v njem.

PROGRAM ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI

V vrtec se vključujejo še otroci s posebnimi potrebami,med katere uvrščamo tudi otroke z različnimi primanjkljaji ali motnjami v razvoju. Zanje v rednih oddelkih poteka prilagojeno izvajanje programa za predšolske otroke z dodatno strokovno pomočjo. To pomeni, da strokovna delavca oz. delavki iz oddelka v sodelovanju s specialno pedagoginjo, svetovalno službo in vodstvom vrtca pripravijo tako imenovani individualizirani program, ki je prilagojen prav določenemu otroku. Glede na otrokov razvoj mu je tako ob odgovarjajoči osebni pomoči odraslih zagotovljeno polno in aktivno sodelovanje z otroki v oddelku. Specialna pedagoginja otroku nudi individualno strokovno pomoč v oddelku ali izven oddelka ter tako sistematično spodbuja otrokov psihofizični razvoj.

V procesu zgodnjega odkrivanja otrok, diagnosticiranja in prilagojenega izvajanja programa za otroke s posebnimi potrebami vrtec timsko sodeluje z zunanjimi institucijami (s centri za mentalno zdravje pri zdravstvenih domovih, z Ambulanto za avtizem).

Opredelitve otrokovih težav so navedene v strokovnih mnenjih, ki jih pripravijo komisije za usmerjenje otrok s posebnimi potrebami. Na osnovi teh območne enote Zavoda za šolstvo izdajo odločbe, ki določajo pravne osnove za izvajanje prilagojenih programov za delo z otroki s posebnimi potrebami. Odločba za vsakega otroka posebej določa tudi obseg in oblike dela specialne pedagoginje, ki izvaja dodatno strokovno pomoč.

Med otroke s posebnimi potrebami uvrščamo tudi otroke s posebnimi zdravstvenimi potrebami (diete, alergije, sladkorna bolezen, vročinski krči). Ti zahtevajo posebno skrb strokovnih delavk, organizatorke zdravstveno-higienskega režima in prehrane ter kuhinjskih delavcev.

Želimo si, da bi bila vključenost otrok s posebnimi potrebami v vrtec dobra izkušnja za vse otoke, njihove starše ter strokovne delavce. 

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

Obogatitvene dejavnosti so vsebinska in organizacijska popestritev osnovnega programa. Načrtujejo in vodijo jih strokovni delavci vrtca v času rednega programa. Starši po potrebi krijejo stroške prevoza in vstopnin, sicer pa teh dejavnosti ni potrebno posebej doplačati. Na otrokom zanimiv način vključujemo aktivnosti iz vseh področij dejavnosti npr. ustvarjalne delavnice, športne aktivnosti, plesne urice, različna praznovanja, predšolska bralna značka … Včasih zaradi kakovostnejše izvedbe teh dejavnosti vključimo tudi zunanje izvajalce (pevski zbor, lutkovne predstave) ali pa jih organiziramo izven vrtca (kulturne prireditve, ogledi, izleti …).

NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI

Kadar se posamezna dejavnost izvaja v nadstandardnih pogojih – z bolj ugodnim številom delavcev (tudi z zunanjimi strokovnjaki) ali manjšim številom otrok v oddelku, kot to določajo normativi, govorimo o nadstandardni dejavnosti. Tako največkrat potekajo večdnevna bivanja izven kraja bivanja otroka (letovanje in vrtec v naravi). Organiziramo jih za starejše otroke in ker združujejo izvedbeni kurikul in storitveno dejavnost, del stroškov krijejo starši. Te dejavnosti so običajno sofinancirane s strani ustanoviteljice Mestne občine Ljubljana oziroma šolskega sklada vrtca.

DODATNE DEJAVNOSTI

Dodatne dejavnosti oblikujemo po posebnem dogovoru s starši v skladu z željami staršev in otrok. npr. plesne urice, tečaj tujega jezika in podobno. Te dejavnosti so organizirane v popoldanskem času tako, da ne ovirajo dnevnega programa. Starši jih plačajo v celoti.

© VRTEC VIŠKI GAJ 2015 | Piškotki | Izjava o dostopnosti Produkcija: 2digital spletne rešitve