O nas

Spoštovani starši,
v našem vrtcu vsi zaposleni stremimo k ustvarjanju in zagotavljanju dobrih pogojev za zdrav razvoj otrok v prvih letih življenja; dobrih pogojev za prepoznavanje in vključevanje individualnih in skupinskih razlik in podobnosti ter sodelovanje in soodločanje otrok in staršev v življenju in delu vrtca. Skupaj s starši in skupnostjo si delimo odgovornost za pripravo naših otrok na zahteve in izzive življenja. Želimo si, da bi vrtec zapuščali s pestrimi in pozitivnimi izkušnjami ter prijetnimi spomini. 

Zato spoštovani starši pričakujemo vaše predloge in pobude, ki nam bodo pomagali pri zagotavljanju spodbudnega okolja, v katerem se lahko vsi počutimo motivirani in prispevamo svoj delež k skupnim prizadevanjem in uspehom. S tesnim sodelovanjem nam bo uspelo postaviti temelje, da bodo naši otroci postali samostojni, odgovorni, kompetentni in razmišljajoči člani naše družbe. 

 

VIZIJA VRTCA

Naš vrtec je skrbna skupnost, v kateri si vsi zaposleni prizadevamo, da bi:

 • otrokom zagotovili tako okolje, ki kar najbolj spodbuja razvoj njihovih sposobnosti na spoznavnem, čustvenem in socialnem področju;
 • poskrbeli, da bo vsak otrok v vrtcu razumljen in sprejet ter bo prispeval k bogatejši skupnosti;
 • zagotovili ustrezen prostorski standard v vseh treh enotah;
 • ustvarili tako organizacijsko kulturo, kjer so cilji jasni, kakovostno delo cenjeno, samostojnost pri delu in iniciativnost zaželeni in pričakovani ter kjer se zaposleni lahko uresničijo kot strokovnjaki in ljudje;
 • ustvarili delovno ozračje, ki spodbuja odprto komuniciranje, sodelovanje in zaupanje med zaposlenimi in starši ter zagotovili aktivno vključevanje vseh ljudi, ki so za otroke pomembni.

 

VODILA PRI NAŠEM DELU

Vodilo našega dela je sprejeti in razumeti otroka ter ustvariti takšno okolje, v katerem se bo počutil varnega in kjer bo izražal svoje želje in interese – okolje, v katerem si bo skozi lastno aktivnost pridobival izkušnje, znanja, spretnosti in navade.

Svoje poslanstvo uresničujemo z vsakim otrokom in vsako družino posebej. Zavedamo se, da so razlike med družinami in posamezniki v njihovih življenjskih slogih, navadah, potrebah, željah vse večje in večje. Zato nas pri kreiranju življenja in dela v vrtcu vodi želja, da bi ustvarili pogoje, ki omogocajo enakost v različnosti.

Pomembno se nam tudi zdi upoštevanje dejstva, da svet postaja komunikacijsko vse bolj povezan in soodvisen, da se v njem srečujejo razlicne kulture, skupaj bivajo in sodelujejo. Seznanjanje z različnostjo in razumevanje ter spoštovanje drugačnosti so med temeljnimi vrednotami, ki slehernega posameznika bogatijo in spodbujajo v osebnostnem razvoju.

Spodbujamo odprto komunikacijo, sodelovanje in aupanje med strokovnimi delavci, otroki in starši.

Spremljamo aktualna dogajanja na področju predšolske vzgoje ter na osnovi strokovnih znanj in izkušenj pri delu v vrtcu, razvijamo lastne projekte.

ZNAČILNOSTI PROGRAMA VRTCA

Strokovno podlago za delo v vrtcu predstavlja Kurikulum za vrtce, nacionalni program, ki ga je marca 1999 sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje.

Kurikulum za vrtce v središce postavlja otroka, njegove zmožnosti, potrebe in pravice. Temeljni poudarki so na samem procesu predšolske vzgoje, na celoti interakcij in izkušenj, iz katerih se otrok uči in na skrbi za celosten razvoj otroka. Majhni otroci so radovedni in nagnjeni k raziskovanju, zato je pomembna otrokova aktivna vloga v procesu učenja. Odrasli v vrtcu ustvarjamo okolje, v katerem spodbujamo radovednost in otrokom omogočamo neposredne izkušnje, skozi katere dobivajo odgovore na svoja vprašanja o sebi in svetu, ki jih obdaja. 

Pozorni smo, da otrokom preko igre kot najbolj naravnega načina učenja, omogočamo aktivnost na vseh področjih: matematiki, naravi, družbi, jeziku, gibanju in umetnosti. Pri tem se trudimo k vsakemu otroku pristopiti individualno, glede na njegovo razvojno obdobje in osebnostne značilnosti v želji, da bi spodbudili vse vidike njegovega razvoja.

VSAKODNEVNE DEJAVNOSTI V VRTCU

 • Prihod otrok, individualna igra in igra v manjših skupinah,
 • zajtrk,
 • vodene dejavnosti in igra otrok z različnimi materiali v igralnici in drugih prostorih vrtca (telovadnici, garderobi…),
 • bivanje na prostem, sprehodi in obiski različnih ustanov,
 • kosilo,
 • sproščanje in počitek (umirjene individualne dejavnosti ali igra v manjših skupinah),
 • malica,
 • različne dejavnosti, igra v igralnici ali na prostem ter odhajanje otrok.
© VRTEC VIŠKI GAJ 2015 | Piškotki | Izjava o dostopnosti Produkcija: 2digital spletne rešitve